L* một giống bơ tốt, bơ 034 hiện nay đang l* một trong số những giống bơ có tiềm năng kinh tế rất cao.

Phù hợp cho b* con ở những khu vực không thể...